SUKUSEURA PIIPPONEN R.Y. SÄÄNNÖT

I. Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on Sukuseura Piipponen, kotipaikka Kajaanin kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 § Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 § Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

- järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia

- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta

- selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon

- harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemista varten seuralla on oikeus ottaa vastaan

- lahjoituksia ja testamentteja

- toimeenpanna asian omalla luvalla keräyksiä ja arpajaisia.

II. Jäsenet

4 § Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

5 § Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 § Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7 § Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kaksikymmenkertaisena. Samaten siirtyvät ainaisjäseniksi ne yhdistyksen jäsenet, jotka ovat täyttäneet 70 vuotta.

8 § Seuran jäsenen alle 18 vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Täytettyään 18 vuotta voivat nuorisojäsenet liittyä varsinaisiksi jäseniksi ilman eri hakemusta, kun ilmoittavat siitä yhdistyksen hallitukselle.

9 § Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

10 § Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III. Seuran hallitus

11 § Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jos jäseniä on kuusi, heistä on vuosittain erovuorossa kaksi. Jos jäseniä on enemmän, erovuorossa on kahtena ensimmäisenä vuonna kolme ja kolmantena vuonna loput. Kahden ensimmäisen vuoden aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesimieheksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään neljä muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

12 § Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13 § Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

IV. Seuran tilit

14 § Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan helmikuun aikana.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

V. Seuran kokoukset

15 § Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain huhti – syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä.

Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä kaksi viikkoa ennen kokousta.

16 § Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1) hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus

2) hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

3) vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

4) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

5) valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa

6) päätetään alkaneena kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus

7) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

17 § Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla.

VI. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

18 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purmista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

19 § Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Oulun maakunta-arkistolle.

20 § Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

Sukuseuran säännöt hyväksyttiin 04.09.1983 seuran perustavassa kokouksessa.

Sukuseuran jäsen - ja yhteystiedot

Tervetuloa mukaan sukuseuraan.

Sukuseuran jäseneksi voivat liittyä kaikki isänsä tai äitinsä kautta sukuun syntyneet sekä avio - tai avoliiton kautta sukuun liittyneet henkilöt ja heidän jälkeläiset. Kannatusjäsenyys, 20 euroa,  on myös mahdollinen eri viitenumerolla, huom! kannatusjäsenellä ei ole ääni oikeutta sukukokouksissa.

Jäsenmaksu on 20 euroa vuosi. Jäsenmaksut voit suorittaa kätevästi sukuseuran tilille:

Tilinumero : FI37 5770 0520 4557 80

Saaja: Sukuseura Piipponen ry.

Viite: 11183 tai lisätietoihin: jäsenmaksu ja vuosiluku.

Kannatusjäsenmaksu on 20 euro vuosi.

Tilinumero : FI37 5770 0520 4557 80

Saaja: Sukuseura Piipponen ry.

Viite: 11170 

Muistathan myös toimittaa yhteystietosi sukuseuramme yhteyshenkilöille jäsenpostitusten ja yhteydenpidon vuoksi sillä yhteystiedot eivät välity sukuseuralle pankin kautta.

Nimesi, postiosoitteesi, sähköposti sekä mahdollisesti puhelinnumero.

Sukuseuran yhteyshenkilöt:

Katja Piipponen, sukuseuran jäsensihteeri:

Minna Piipponen, sukuseuran sihteeri:

Tuija Piipponen, sukuseuran varapuheenjohtaja:

Sukuseuran jäsenpostitukset on vähintään kerran vuodessa mistä saat tietoa seuran toiminnasta ja kuluneen - ja tulevan vuoden tapahtumista.

Jaa tämä sivu